Zásady ochrany osobních údajů

Osobní údaje našich uživatelů a obchodních partnerů považujeme za vysoce důvěrné a jejich ochranu bereme velmi vážně. V tomto dokumentu popisujeme, jaké údaje získáváme a jakým způsobem je zpracováváme a zabezpečujeme proti zneužití. Naše společnost za žádných okolností neposkytuje osobní údaje třetím stranám, ani za úplatu či protislužbu, vyjma pověřených zpracovatelů nebo oprávněných partnerů, a vyjma případů, kdy nám to ukládá zákon nebo kdy jsou údaje poskytnuty s vaším souhlasem.

Vymezení pojmů

Aplikace Cool Ticket (dále pouze Aplikace) je produkt společnosti Cool Ticketing s.r.o., který se skládá z mobilní aplikace pro chytré telefony na platformách Android a iOS a serverové části (tzv. back-end).

Uživatelem se rozumí fyzická osoba, která splňuje alespoň jednu z následujících podmínek:

Cenina je unikátní digitální záznam o vstupence, kupónu, poukazu, rezervaci nebo hrací kartě, který je uložen v Aplikaci.

Rozpoznáváním produktu se rozumí proces v Aplikaci, kdy Uživatel povolí přístup k fotoaparátu mobilního zařízení a pomocí Aplikace následně pořizuje snímky okolí. Během tohoto procesu Aplikace uchovává pořízené snímky a pomocí umělé inteligence se snaží na základě získaných snímků rozpoznat hledaný objekt (např. čepované pivo, balení popcornu, apod.).

Partner je jakákoliv právnická osoba, s níž má Cool Ticketing s.r.o. uzavřen smluvní vztah, v rámci kterého může ve vyjmenovaných případech docházet k předávání osobních údajů Uživatelů.

Zadavatel je Partner, který zadává soutěže zveřejňované v Aplikaci.

Obchodní kontakt je jakákoliv fyzická osoba, s níž Cool Ticketing s.r.o. vedl nebo vede písemné nebo ústní jednání za účelem plnění obchodních cílů Cool Ticketing s.r.o.

Správcem osobních údajů Uživatelů a Obchodních kontaktů je Cool Ticketing s.r.o., IČ: 02387662, třída Karla IV. 468/18, 500 02 Hradec Králové (dále také jako „my” nebo „naše společnost”).

Zpracovatelem osobních údajů je Správce nebo jeho smluvní partneři, kteří se zavázali k ochraně osobních údajů Uživatelů v souladu s příslušnými ustanoveními zákona.

Zákonem se rozumí zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění.

Nařízením se rozumí Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů (dále také jako „GDPR”).

Proč shromažďujeme a zpracováváme osobní údaje

Naše společnost poskytuje služby s vysokou mírou personalizace. Hlavní funkcí Aplikace je nabídka, bezpečné uložení a využití digitálních Cenin. V Aplikaci i mimo ni zároveň zveřejňujeme další nabídky, které se snažíme cílit tak, aby byly pro Uživatele relevantní vzhledem k jejich demografickým údajům, aktuálnímu místu pohybu a osobním preferencím.

Osobní údaje Uživatelů získáváme a zpracováváme zejména za účelem

Poskytováním služeb se mj. rozumí také poskytování uživatelské podpory. Ochranou služeb se mj. rozumí také cílení nabídek v souladu se zákonem (např. poukazy na alkoholické nápoje neumožňujeme uložit Uživatelům mladším 18 let).

Osobní údaje získané od Obchodních kontaktů získáváme a zpracováváme za účelem naplnění obchodních cílů a uzavření a plnění vzájemných dohod.

Jaké údaje zpracováváme

Uživatel může Aplikaci využívat zcela bez registrace, tj. anonymně. Údaje, které při takovém používání Aplikace získáváme a zpracováváme, nemají povahu osobních údajů dle ustanovení Zákona §4 písm. a), ale povahu anonymních údajů dle §4 písm. c) Zákona. Údaje získáváme buď přímo z mobilní aplikace nebo jiných zdrojů (např. weby naší společnosti) nebo na základě dalšího zpracování. Jedná se o následující údaje:

Ve vyjmenovaných případech bere Uživatel na vědomí, že dosud získaná anonymní data nabývají nebo mohou nabýt povahy osobních dat. Jedná se o následující případy:

V případě registrovaných Uživatelů můžeme dále získávat a zpracovávat osobní údaje, které vznikají při používání našich služeb nebo jsou ze získaných dat algoritmicky odvozeny (tzv. profilování). Dle aktivity Uživatele a způsobu používání našich služeb může jít o následující údaje:

Dojde-li ke vzájemnému kontaktu mezi Uživatelem a námi, např. z důvodu požadavku na podporu nebo v případě získání fyzických výher vyžadujících odeslání poštou, můžeme od Uživatele získat další osobní údaje:

V případě Obchodních kontaktů získáváme a zpracováváme údaje důležité pro další obchodní styk, zejm.:

Nikdy nezískáváme, nezpracováváme ani z jiných údajů neodvozujeme následující údaje:

Jak dlouho udržujeme vaše osobní údaje

Osobní i anonymní údaje udržujeme a zpracováváme po různě dlouhou dobu, v závislosti na aktivitách, které jste v Aplikaci provedli.

Naším oprávněným zájmem ve smyslu Nařízení GDPR, čl. 6, odst. 1, písm. f) je mimo jiné zamezení podvodům (např. zamezení opakovaného využívání Cenin jedním Uživatelem v rámci limitované emise). Proto ve zvláštních případech udržujeme osobní údaje po dobu 10 let od vaší poslední aktivity v Aplikaci i v případě, že jste požádali o jejich likvidaci. Jedná se o případy, kdy jste vykonali některou z následujících aktivit v Aplikaci:

Jak získáváme souhlas se zpracováním osobních údajů

Souhlas se zpracováním vašich osobních údajů můžeme získat buď implicitně (tj. automaticky, pokud se rozhodnete využívat některou z našich služeb dle platných Obchodních podmínek a/nebo Pravidel pro soutěže v mobilní aplikaci Cool Ticket), nebo explicitně (tj. když nám udělíte souhlas v rámci jakéhokoliv kontaktu s námi).

Souhlas může být získán přímo našimi prostředky (Aplikace, weby apod.) nebo prostřednictvím systémů našich Partnerů, kteří jsou povinni zajistit souhlas Uživatelů před odesláním údajů o objednávce Uživatele do naší Aplikace.

Souhlas implicitně udělujete také tehdy, pokud se účastníte akce, která má specifická pravidla. Tato pravidla jsou vždy dostupná na webu naší společnosti a odkázána na konkrétní Cenině (např. hrací kartě). Využitím této Ceniny udělujete souhlas v rozsahu, který je v pravidlech definován.

Souhlas s poskytnutím a zpracováním údajů související s nainstalováním mobilní aplikace Cool Ticket do telefonu Uživatele je povinný a Uživatel jej uděluje okamžikem prvního spuštění mobilní aplikace. Bez tohoto souhlasu, resp. poskytnutí základních osobních údajů není možné Aplikaci používat.

Souhlas implicitně udělujete také tehdy, pokud se účastníte akce, která má specifická pravidla. Tato pravidla jsou

Využitím této Ceniny udělujete souhlas v rozsahu, který je v pravidlech definován.

Souhlas se zpracováním osobních údajů může Uživatel odvolat nebo změnit. Způsoby, jak toto provést, popisujeme níže v části o právech Uživatelů.

Jak a jakými prostředky zpracováváme osobní údaje

Osobní údaje Uživatelů a Obchodních kontaktů zpracováváme způsoby dle ustanovení Zákona §4, písm. e).

K monitorování a analýze údajů o aktivitě Uživatelů v Aplikaci, pohybu na našich webech a při čtení našich e-mailů můžeme používat nástroje třetích stran, např. analytické nástroje společnosti Google.

K derivaci dodatečných osobních údajů (jako je např. pohlaví nebo kulturní preference Uživatelů z historie uložených kupónů a vstupenek) používáme vlastní analytické algoritmy, případně můžeme využít služeb třetích stran, např. NameAPI.

Pro zpracování fotografií získaných při Rozpoznávání produktu využíváme vlastní analytické algoritmy a ruční kontrolu autorizovanými osobami.

Jak chráníme vaše osobní údaje

Osobní údaje primárně ukládáme v zabezpečených databázích, které jsou nedílnou součástí Aplikace. Jedná se jednak o databázi v zařízení Uživatele, která je součástí nainstalované mobilní aplikace Cool Ticket, a jednak o databázi v serverové části Aplikace.

Přístup k osobním údajům v databázi mobilní aplikace Cool Ticket má pouze samotná mobilní aplikace, která tyto údaje může zasílat do serverové databáze pomocí zabezpečeného šifrovaného protokolu.

Přístup k osobním údajům v databázi serverové části Aplikace je povolen pouze autorizovaným osobám, jejichž autentizace probíhá pomocí jména a hesla přes zabezpečený šifrovaný protokol.

Osobní údaje Obchodních kontaktů uchováváme v systému třetí strany Pipedrive (www.pipedrive.com), kam mají přístup pouze autorizované osoby Cool Ticketing s.r.o.

Pro záznamy o poskytnuté uživatelské podpoře můžeme využívat služby společnosti Google, jako je např. Google Docs.

Získáme-li osobní údaje Uživatele jinými, než zabezpečenými kanály (např. e-mailem), jsou tyto údaje (v případě potřeby je uchovat) bezodkladně uloženy do bezpečného úložiště. V původním zdroji jsou údaje zklividovány trvalým výmazem, jakmile to povaha kontaktu smysluplně umožní (např. při e-mailové komunikaci mezi vámi a naší podporou udržujeme vlákno komunikace minimálně do vyřešení problému, se kterým jste se na podporu obrátili).

Osobní údaje nezpřístupňujeme žádné třetí straně vyjma

Ačkoliv se snažíme dělat maximum pro ochranu osobních údajů Uživatelů, v některých případech neneseme zodpovědnost za jejich případný únik a zneužití, a to zejména tehdy, když Uživatel nepoužívá svůj telefon, v němž má nainstalovanou mobilní aplikaci Cool Ticket, v souladu s obecnými bezpečnostními pravidly a doporučeními. Mezi „nebezpečné” používání telefonu spadají zejména zásahy do operačního systému (root na platformě Android, jailbreak na platformě iOS a další), záměrné poškození integrity databáze nebo mobilní aplikace, instalace potenciálně škodlivých aplikací třetích stran apod.

Jaká máte práva v souvislosti s vašimi osobními údaji

Práva Uživatele v souvislosti s osobními údaji lze uplatnit několika způsoby podle toho, jaká je povaha požadavku Uživatele:

Pokud Uživatel odvolá souhlas nebo upraví rozsah svého souhlasu se získáváním a zpracováním osobních údajů, mohou tím některé služby nebo části Aplikace přestat fungovat. (Pokud například zakážete využití lokačních služeb ve vašem telefonu, může tak být znemožněno uplatnění některých typů Cenin, které kvůli bezpečnosti a/nebo na žádost pořadatele kampaně či akce vyžadují lokační služby zapnuté.)

Veškeré písemné žádosti související osobními údaji Uživatele je nutné zaslat vždy na e-mailovou adresu zakaznik@coolticket.cz, případně také v listinné podobě na adresu sídla Správce. Pro účely identifikace Uživatele jako oprávněného subjektu použijeme e-mailovou adresu, ze které s námi bude Uživatel komunikovat.

Pokud obdržíme žádost Uživatele o uplatnění některého z výše uvedených práv, budeme jej informovat o přijatých opatřeních bez zbytečného odkladu a v každém případě do jednoho měsíce od obdržení žádosti. Tuto lhůtu je možné v případě potřeby a s ohledem na složitost a počet žádostí prodloužit o další dva měsíce. Naše společnost není v určitých případech stanovených Nařízením povinna zcela nebo zčásti žádosti vyhovět. Bude tomu tak zejména, bude-li žádost zjevně nedůvodná nebo nepřiměřená, zejména protože se opakuje. V takových případech můžeme buď

V případě požadavku na likvidaci osobních údajů postupujeme v souladu se Zákonem a Nařízením GDPR, kdy osobní údaje můžeme udržovat i po obdržení žádosti Uživatele

Osobní údaje jsou likvidovány v primární databázi. Reziduální záznamy o osobních údajích mohou být nadále obsaženy v zálohách systému po dobu max. 1 měsíce a v systémovém logu po dobu max. 6 měsíců, kdy nejpozději dojde k propagaci zlikvidovaných záznamů také do těchto úložišť.

Informace o tom, že u nás Uživatel uplatnil některé z výše uvedených práv a jak jsme jeho žádost vyřídili, si po přiměřenou dobu (5 let) uložíme za účelem dokladování této skutečnosti, pro statistické účely, zlepšování našich služeb a ochranu našich práv.

E-mailová komunikace ze strany Správce

Rozlišujeme dva základní druhy zpráv, které můžeme Uživatelům zasílat pomocí e-mailu:

Mezi typické transakční zprávy patří: potvrzovací e-mail po registraci e-mailové adresy, potvrzení o nákupu, informace o vstupenkách připravených k uložení, potvrzení o účasti v soutěži a další. Ze zasílání transakčních zpráv se nelze odhlásit, protože přímo souvisí s tím, jak Uživatel používá naše služby a Aplikaci. Jediný způsob, jak transakční zprávy nedostávat, je odstranit e-mailovou adresu, kterou Uživatel zaregistroval v nastavení mobilní aplikace Cool Ticket. Toto bude mít za následek nefunkčnost některých částí služby, které vyžadují registrovanou adresu (např. placení v mobilní aplikaci Cool Ticket, účast v soutěžích, které v Aplikaci zveřejňujeme, možnost získat výhru na výherních kartách, možnost využívat nabitý kredit nebo získávat Ceniny v rámci zakoupeného předplatného).

Dále rozlišujeme tři typy obchodních sdělení, z nichž se lze odhlásit pomocí odkazu v příslušné zprávě, avšak pokud Uživatel nechce dostávat ani jeden typ sdělení, je potřeba odhlásit se postupně ze všech tří:

Nechce-li Uživatel dostávat žádný typ obchodního sdělení, má možnost zaslat nám samostatnou žádost, na základě které jeho e-mailovou adresu v jednom kroku odhlásíme ze všech odběrů.

Ve výjimečných případech můžeme vybrané Uživatele kontaktovat se sdělením jiné povahy, než transakční nebo obchodní. Může se jednat například o:

Platnost

Tyto Zásady ochrany osobních údajů vstupují v platnost dne 26. 5. 2018.

Předchozí verzi Zásad ochrany osobních údajů naleznete zde.